Leerlijn ontwerpen
Fasen Ontwerpen
Startniveau Instapniveau klas 4 Plusniveau
>>>>>>>>>>>>>>> afnemende sturing >>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Het analyseren en beschrijven van het ontwerpprobleem

1. Ontwerpopdracht in eigen woorden weergeven 1. Met ondersteuning de functie van het ontwerp bepalen 1. De functie van het ontwerp bepalen 1. In een gegeven situatie het ontwerpprobleem vaststellen
Jongerenflat

Eternal mover

Energie droomhuis

Eigen ontwerp

2. Het opstellen van een programma van eisen waaraan het ontwerp moet voldoen

1. Belangrijkste functie-eis noemen 1. Functionele en gebruikerseisen noemen 1. Duurzaamheid-eis, functionele eisen en gebruikerseisen noemen 1. Programma van eisen opstellen
Jongerenflat

Eigen ontwerp

Energie droomhuis

Eternal mover

2. Formuleren dat eisen realistisch en toetsbaar zijn 2. Controleren dat de eisen realistisch en toetsbaar zijn Belang aangeven van eisen voor betrokkenen
3. Volgorde van belangrijkheid van eisen vaststellen 3. Volgorde van belangrijkheid van eisen vaststellen

3. Het bedenken van ideeën voor de taken en eigenschappen waaraan het ontwerp moet voldoen

1. Deels ingevulde ideeëntabel aanvullen 1. Verschillende ideeën bedenken 1. Ideeëntabel maken met deeluitwerkingen 1. Ideeëntabel maken, ook met ideeën van anderen
Energie droomhuis

Eternal mover

Eigen ontwerp

2. Ideeën omzetten in schetsen 2. Ideeën toelichten met schetsen 2. Ideeën toelichten met schetsen
Jongerenflat

Eternal mover

4. Het formuleren van een ontwerpvoorstel op basis van een goede combinatie van deeluitwerkingen

1. Deeluitwerkingen combineren tot één ontwerpvoorstel 1. Deeluitwerkingen combineren tot één ontwerpvoorstel 1. Controleren of een ontwerpvoorstel uitvoerbaar is 1. Ontwerpvoorstel controleren aan de hand van programma van eisen
Jongerenflat

Eigen ontwerp

Energie droomhuis

Eternal mover

2. Ontwerpvoorstel schetsen 2. Schetsen ontwerpvoorstel met detailtekeningen 2. Detailtekeningen met maatvoering maken voor ontwerpvoorstel
Energie droomhuis

Eternal mover

5. Het realiseren van het ontwerp als prototype of model (prototype moet werken, model niet)

1. Met  aangereikte materialen een prototype of model maken 1. Werkplan maken bij het maken van een prototype of model 1. Werkplan maken en houden aan tijdsplanning 1. Werkplan maken en houden aan tijdsplanning
2. Prototype of model maken met zelfgekozen materialen 2. Prototype of model maken volgens werkplan 2. Prototype of model bespreken
Jongerenflat

Energie droomhuis

Eigen ontwerp

Eternal mover

3. Oplossingen bedenken voor problemen met het prototype of model 3. Problemen oplossen bij het prototype of model

6. Het testen en evalueren van het ontwerp en zo nodig met verbetervoorstellen komen

1. Eisen testen met testprogramma 1. Testplan opstellen op basis van eisen 1. Testplan opstellen en uitvoeren 1. Resultaat testplan bespreken
Energie droomhuis

2. Testplan in eigen woorden vertellen 2. Testplan uitvoeren 2. Testplan uitvoeren en conclusie trekken 2. Gekozen testmethode bespreken
Jongerenflat

Eternal mover

Eigen ontwerp

3. Eén verbetervoorstel onder woorden brengen 3. Enkele verbetervoorstellen op papier zetten 3. Meerdere verbetervoorstellen op papier zetten 3. Meerdere verbetervoorstellen bespreken
Jongerenflat

7. Het maken van een rapport en het ontwerp (proces en product) presenteren

1. Verloop ontwerpproces opschrijven 1. Beargumenteren hoe het ontwerpproces is verlopen 1. Rapporteren over het ontwerpproces 1. Overtuigend rapporteren over het ontwerpproces
Eigen ontwerp

2. Vertellen dat het ontwerp werkt 2. Met testplan laten zien dat het ontwerp werkt 2. Met testplan laten zien dat het ontwerp aan eisen voldoet 2. Betrouwbaarheid en kwaliteit van het ontwerp laten zien
3. Ontwerp presenteren 3. Ontwerp en ontwerpproces presenteren 3. Ontwerpproces presenteren in relatie tot programma van eisen 3. Ontwerpproces in relatie tot programma van eisen presenteren, met argumenten
Jongerenflat

Energie droomhuis

Eigen ontwerp

Eternal mover

8. Het reflecteren op het ontwerpproces

1. Vertellen hoe het ontwerpproces is verlopen 1. Het ontwerpproces beoordelen 1. Het ontwerpproces beoordelen en tips geven ter verbetering 1. Het ontwerpproces beoordelen en tips voor volgend ontwerp
Jongerenflat

Eternal mover

2. Eigen sterke en zwakke punten aangeven 2. Eigen sterke en zwakke punten bij de fasen van de ontwerpcyclus 2. Eigen verbeteringen en leerpunten aangeven 2. Eigen verbeteringen en leerpunten bespreken met anderen
Jongerenflat

Energie droomhuis

3. Werken volgens werkplan onder begeleiding 3. Werken volgens het werkplan 3. Werken volgens het werkplan en planning kunnen bijstellen 3. Werken volgens werkplan en dit evalueren
Jongerenflat

4. Aangeven wat wel of niet goed ging bij het werken in de groep 4. Bij taken aangeven wat wel en niet goed ging 4. In overleg met de groep taken en afspraken bespreken 4. Verantwoordelijk voelen voor de groepstaken en het eindresultaat
Eigen ontwerp

5. Benoemen wat ik van ontwerpen vind 5. Nut aangeven van ontwerpcyclus 5. Benoemen wat ik van ontwerpen vind en wat ik daarover wil leren 5. Benoemen wat ik van ontwerpen vind en wat ik daarover wil leren
Jongerenflat