Verantwoording
Scholen besluiten steeds vaker om in de onderbouw ruimer aandacht te schenken aan natuurwetenschappelijke vaardigheden en dan met name aan onderzoeken en ontwerpen. De verspreiding van het nieuwe vak Natuur, leven en technologie in de bovenbouw voedt deze behoefte.
Bovendien zijn er volop initiatieven om denkvaardigheden en dan vooral (natuur)wetenschap-pelijk denken bij leerlingen vanaf de onderbouw te ontwikkelen. Hiermee wordt geprobeerd in het voortgezet onderwijs een betere aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw te bewerkstelligen. Daarnaast hopen scholen door deze aandacht op meer belangstelling van leerlingen voor het volgen van een natuurwetenschappelijke studie en op meer succes bij de studiekeuze.

Zes scholen hebben samen met SLO een leerlijn natuurwetenschappelijke vaardigheden ontwikkeld. De uitgewerkte vaardigheden kunnen door docenten en leerlingen op verschillende manieren worden ingezet.

  • Lesmateriaal dat aandacht besteed aan een vaardigheid kan aan de hand van de tussendoelen in het schema geplaatst worden op de leerlijn. Daarnaast kan worden nagegaan of alle fasen van de vaardigheid in de opdracht zijn verwerkt.
  • Bij het ontwikkelen of arrangeren van lesmateriaal kunnen docenten rekening houden met het niveau dat de leerlingen beheersen en het lesmateriaal aanpassen aan wat leerlingen al kunnen of wat leerlingen gaan leren. Zo kunnen bestaande opdrachten worden aangepast aan de leerlijn of nieuwe opdrachten op een passend niveau van de leerlijn worden ontwikkeld.

De volledige publicatie 'Natuurwetenschappelijk vaardigheden voor de onderbouw havo-vwo' kunt u hieronder downloaden.